Política de Privacidad

Per mitjà d’aquest web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses als nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits al Registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb total confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes a la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació a aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets al web de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

1. Datos Identificativos

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Pol Moragas Parrado (a partir d’ara, MorroAlto), amb domicili a aquests efectes a C/ Tres Creus 96. Sabadell (08202), número de C.I.F.: 46808975L. Adreça electrònica de contacte: admin@morroalto.cat del lloc web.

2. Usuarios

L’accés i/o ús d’aquest portal de MorroAlto atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL WEB

www.morroalto.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (a partir d’ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a MorroAlto o als seus llicenciants a qui l’USUARI hi pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, adoptant el compromís de fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MorroAlto ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfico-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físic i lògic de MorroAlto, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. MorroAlto es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En tot cas, MorroAlto no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

MorroAlto compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a MorroAlto, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, MorroAlto informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MorroAlto per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MorroAlto o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’MorroAlto. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’MorroAlto. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MorroAlto.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MorroAlto no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

MorroAlto es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.morroalto.cat s’hi posessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MorroAlto no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs o continguts. En cap cas MorroAlto assumirà alguna responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. La inclusió d’aquestes connexions externes tampoc no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

MorroAlto es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

MorroAlto perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com també qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

MorroAlto podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre MorroAlto i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.